TCP / IP

โปรโตคอลคืออะไร | IP ADDRESS  | Network Class | DATA PACKET | ENCAPSULATION | IP DARAGRAM | Exercise | Site Map | ความเป็นมาโครงงาน

Internet Management

SNMP

File Transfer And Access

NFS

FTP

TFTP

HTTP

CIFS

UUCP

Time Of Network

NTP

Electronics Mail

SMTP

POP3

IMAP4

NNTP

Real Time

IRC

Message Encryption Key

SET

SSL

PCT

Other Protocol

ACAP

DNS

TELNET

DNS(Domain Name System)

DNS เป็นระบบจัดการแปลงชื่อไปเป็นหมายเลข IP address โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลที่เรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว กลไกหลักของระบบDNS คือทำหน้าที่แปลงข้อมูลชื่อและหมายเลข IP address หรือทำกลับกันได้ นอกจากนี้ยังมีฟังกันเพิ่มเติมอื่นๆอีก

ในระบบ DNS จะมีการกำหนด name space ที่มีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน มีกลไกการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลแบบกระจาย ทำงานในลักษณะของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์(Client/Server) โดยมี DNS server ให้บริการเรียกค้นชื่อและแปลงข้อมูลให้ตามที่ลูกข่าย(DNS Client) เรียกเข้ามา

 

แผนภูมิแบบลำดับชั้นอย่างงานของ Domain name ในอินเตอร์เน็ต

โครงสร้างของการจัดการ DNS เป็นแบบลำดับขั้น(hierarchical) โดยมองได้ในลักษณะของแผนภูมิต้นไม้ ตามตัวอย่างในรูปที่6.1 จะเห็นว่าลำดับขั้นบนสุดของแผนภูมิ เรียกว่า root และชั้นถัดลงมาแยกย่อยเป็นลำดับ ในแต่ละลำดับของDNS เรียกว่า node ซึ่งแต่ละ node จะมีชื่อที่ถูกกำหนดไว้หรือที่เราเรียกว่า domain name

ข้อกำหนดที่สำคัญของ DNS คือ ชื่อในลำดับชั้นที่สองที่ต่อจากroot ได้มีการกำหนดชื่อเฉพาะที่ระบุรายละเอียดของกลุ่มเอาไว้ชัดเจนแล้วดังนี้

.mil แทนกลุ่มของหน่วยงานทางทหารของสหรัฐอเมริกา

.gov แทนกลุ่มของหน่วยงานรัฐบาล

.com แทนกลุ่มขององค์กรหรือบริษัทเอกชน

.net แทนองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย

.edu แทนสถาบันการศึกษา

.org แทนองค์กร หรือสมาคมต่างๆ

.xx ตัวอักษร 2 ตัวแทนชื่อประเทศ เช่น .th สำหรับประเทศไทย

ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มของdomain name ในลำดับที่สองอีก 7 กลุ่ม คือ

.firm แทนองค์กรหรือบริษัทห้างร้านทั่วไป

.store แทนบริษัทที่มีธุรกรรมทางการค้า

.web แทนเว็บไซท์ที่ให้ข้อมูลต่างๆ

.arts แทนกลุ่มที่มีกิจกรรมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม

.rec แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำด้านนัทนาการ

.info แทนองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป

.nom สำหรับบุคคลทั่วไป