TCP / IP

โปรโตคอลคืออะไร | IP ADDRESS  | Network Class | DATA PACKET | ENCAPSULATION | IP DARAGRAM | Exercise | Site Map | ความเป็นมาโครงงาน

Internet Management

SNMP

File Transfer And Access

NFS

FTP

TFTP

HTTP

CIFS

UUCP

Time Of Network

NTP

Electronics Mail

SMTP

POP3

IMAP4

NNTP

Real Time

IRC

Message Encryption Key

SET

SSL

PCT

Other Protocol

ACAP

DNS

TELNET

NNTP

NNTP ( Network News Transfer Protocol )เป็นโปรโตคอลที่ใช้กำหนดมาตรฐานสำหรับ

  • ไคลเอนต์ใช้ประกาศหัวข้อ ( Article ) ขึ้นไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
  • ไคลเอนต์ใช้รับและอ่านหัวข้อข่าวจากเซิร์ฟเวอร์
  • ใช้แลกเปลี่ยนหัวข้อข่าวระหว่าง News Server

NNTP นั้นคล้ายคลึง SMTP เช่น แมสเสจของ NNTP จะต้องอยู่ในรูปของรหัส ASCII และคำสั่งของ NNTP เองก็อยู่ในรูปของรหัส ASCII เช่นเดียวกัน โดยแต่ละคำสั่งจะมีพารามิเตอร์ต่อท้ายและจบลงด้วยรหัส CR และ LF ในแบบเดียวกับที่ SMTP มีใช้ การตอบกลับของ NNTP จะใช้รหัส 3 หลัก ตามด้วยข้อความที่ใช้รหัส ASCII โดยรหัสสามหลักนั้นถูกนำไปใช้ผลักดันการเปลี่ยนสถานะ State Machine ของโปรโตคอลตรงตำแหน่งที่ต้องการให้ข้อความสามารถปรากฎให้ผู้บริโภคเห้นการตอบกลับจะจบลงด้วยรหัส CR และ LF เรียงติดกัน ในกรณีคำสั่งที่ส่งไปทำให้เซิร์ฟเวอร์ต้องตอบกลับด้วยข้อมูลขนาดใหญ่มาก อย่างเช่น ตัวบทความ แต่ละบรรทัดจะต้องจบลงด้วยรหัส CR และ LF แต่เมื่อสิ้นสุดคำตอบกลับทั้งหมดจะจบด้วยเครื่องหมายจุดทศนิยมแล้วตามด้วยรหัส CR และ LF ซึ่งจะเห็นว่าเหมือนกับวิธีการ Dot Stuffing ที่ SMTP นำไปใช้ โดยในบรรทัดใดที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายจุดทศนิยม จะต้องมีจุดทศนิยมเพิ่มขึ้นมาอีก 1 จุดแล้วตามด้วยรหัส CR และ LF ต่อท้าย จุดที่เพิ่มเข้ามานั้นจะถูกตัดทิ้งไปโดยเซิร์ฟเวอร์ฝั่งผู้รับ

การตอบสนองของ NNTP ประกอบด้วยรหัสสามหลัก หลักแรกระบุความสำเร็จหรือล้มเหลวของแมสเสจ

ตารางที่ 1 แสดงความหมายของหลักแรกของรหัสการตอบสนองกลับของ  NNTP

 

1XX ข้อมูลที่เป็นแมสเสจ
2XX คำสั่งถูกต้อง
3XX คำสั่งถูกต้อง ส่งที่เหลือมาได้
4XX คำสั่งถูกต้อง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้
5XX คำสั่งไม่ถูกต้อง ไม่สนับสนุน หรือผิดพลาดขั้นร้ายแรง

ตารางที่ 2 แสดงความหมายของรหัสในหลักที่สองที่ ตอบกลับ

X0X

การเชื่อมต่อ,การติดตั้ง และแมสเสจจิปาถะอื่นๆ

X1X

การเลือกกลุ่มข่าว

X2X

การคัดเลือกบทความ

X3X

การกระจายแมสเสจ

X4X

นำข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์

X8X

การใช้งานที่ไม่เป็นมาตรฐาน หรือการขยายใช้งานเฉพาะ

X9X

ผลจากการตรวจสอบการทำงาน