TCP / IP

โปรโตคอลคืออะไร | IP ADDRESS  | Network Class | DATA PACKET | ENCAPSULATION | IP DARAGRAM | Exercise | Site Map | ความเป็นมาโครงงาน

Internet Management

SNMP

File Transfer And Access

NFS

FTP

TFTP

HTTP

CIFS

UUCP

Time Of Network

NTP

Electronics Mail

SMTP

POP3

IMAP4

NNTP

Real Time

IRC

Message Encryption Key

SET

SSL

PCT

Other Protocol

ACAP

DNS

TELNET

คีย์เข้ารหัสลับแมสเสจ( Message Encryption Key )

การเข้ารหัสลับจะมีทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร ซึ่งในทางปฏิบัติการเข้ารหัสทั้ง 2 แบบจะถูกนำมาใช้ควบคู่กัน แต่การสร้างรหัสลับแบบอสมมาตรจะใช้เวลาการทำงานมากกว่า แบบสมมาตรเพราะคีย์ส่วนตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มและเข้ารหัสลับอีกครั้งโดยคีย์สาธารณะของผู้รับ ซึ่งเรียกว่า คีย์เข้ารหัสลับแมสเสจ ( Message Encryption Key ) จัดอยู่ในกลุ่มการเข้ารหัสแบบอสมมาตร

SET

SET ( Secure Electronic Transaction ) เป็นโปรโตคอลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มกิจกรรมการค้าบนอินเทอร์เน็ต โดยเป็นข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้นจาก VISA และ MasterCard ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอื่นๆเช่น Microsft,Netscape,IBM และ GTE ข้อกำหนดล่าสุดของ SET ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ รายละเอียดทางธุรกิจ,รายละเอียดของโปรโตคอล และสุดท้ายคือคำแนะนำสำหรับโปรแกรมเมอร์ โปรโตคอล SET เป็นเทคโนโลยีสำหรับส่งข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตไปบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และยังมี API สำหรับผู้พัฒนาเพื่อนำไปพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต