TCP / IP

โปรโตคอลคืออะไร | IP ADDRESS  | Network Class | DATA PACKET | ENCAPSULATION | IP DARAGRAM | Exercise | Site Map | ความเป็นมาโครงงาน

Internet Management

SNMP

File Transfer And Access

NFS

FTP

TFTP

HTTP

CIFS

UUCP

Time Of Network

NTP

Electronics Mail

SMTP

POP3

IMAP4

NNTP

Real Time

IRC

Message Encryption Key

SET

SSL

PCT

Other Protocol

ACAP

DNS

TELNET

Exercise

1. โปรโตคอล IPX/SPXแบ่งออกเป็น 2 โปรโตคอลหลัก คือ Internetwork Packet Exchange ( IPX ) และ Sequenced Packet Exchange (SPX)  อยากทราบว่าแต่ละตัวทำงานในระดับชั้นของ OSI Model ชั้นใด ตามลำดับ
ก.
application กับ network layer
ข. physical กับ transport layer
ค. presentation กับ physical layer
ง. network กับ transport layer

2. ในการติดต่อโดยผ่านโปรโตคอล IPv6 สามารถแบ่งการติดต่อได้กี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ

3. โปรโตคอลที่ทำงานเกี่ยวกับอีเมล์ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

4. การใช้เมล์แบบ Offline คือเครื่องที่ผู้ใช้ ใช้อ่านเมล์ไม่ได้ต่อกับเครื่องที่มีเมลล์บ็อกซ์ตลอดเวลา อาจเลือกดาวน์โหลดเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องของตัวเอง โดยจะมีโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 แบบ คืออะไรบ้าง

5. การทำงานของPOP3 จะทำงานร่วมกับโปรโตคอลTCP โดยทั่วไปจะใช้พอร์ต 110 ในการติดต่อ ขั้นตอนการทำงานของPOP3 จะมี3สถานะคืออะไรบ้าง

6. การทำงานในลักษณะของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์(Client/Server) โดยมี DNS server ให้บริการ DNS server จะทำหน้าที่อะไร

7. .mil เป็น DNS ที่แทนกลุ่มของหน่วยงานใด

8. TFTP(Trivial File Transfer Protocol)ใช้กลไกการสื่อสารแบบใด

9. หลักการทำงานทั่วๆไปของ HTTP คือ จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ด้านคือ

10. โครงสร้างข้อมูลของ HTTP จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ

11. ข้อดีของ CIFS มีอะไรบ้าง

12. NFS ( Network File System ) เป็นระบบไฟล์ที่เชื่อมโยงดิสก์ หรือทรัพยากรบนเครื่องที่อยู่ห่างออกไป ให้เป็นเสมือนระบบไฟล์บนเครื่องท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน NFS ได้มีออกมากี่เวอร์ชัน
ก. 2
version
ข. 3 version
ค. 4 version
ง. 5 version

13. โปรโตคอล IRC ใช้วิธีสื่อสารที่แตกต่างกันไปกี่วิธี อะไรบ้าง
ก. 2 วิธี คือ 
server to server,One-To-Many
ข. 2 วิธี คือ 
client to server,One-To-One
ค. 3 วิธี คือ
 server to client ,One-To-One ,Broadcast
ง. 3 วิธี คือ
 client to client ,One-To-Many ,Broadcast
 

 

 

เฉลย

1. ง. network กับ transport layer

2. ค. 3 แบบ

3. 
POP3(Post Office Protocol)
SMTP(Simple Mail TransferProtocol)
IMAP4(Internet Message Access Protocol)

4.  POP(Post Office Protocol) และIMAP(Internet Message Access Protocol)

5.  1.สถานะขออนุมัติ  2.สถานะรับส่งรายการ  3.สถานะปรับปรุงข้อมูล

6. บริการเรียกค้นชื่อและแปลงข้อมูลให้ตามที่ลูกข่าย(DNS Client) เรียกเข้ามา

7. ทหาร

8. แบบ UDP (User Datagram Protocol)

9. ด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์ และด้านไคลเอนต์

10. ส่วนเฮดเดอร์ หรือเรียกว่า metadata ส่วนที่สองเป็นส่วนข้อมูลจริงที่ต้องการรับส่ง

11. 
-
สามารถรองรับคำสั่งในแบบแบตช์ได้นั่นคือไคลเอนต์สามารถเก็บรวบรวมคำสั่งที่ต้องการไว
- สามารถกำหนดชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยชุดอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้

12. 3 version

13. ง. 3 วิธี คือ  client to client ,One-To-Many ,Broadcast